دوره ی صرفا گرامر برای تقویت و تصحیح اشتباهات
مخصوص آمادگی برای نمرات بالای آزمون های ایلتس توفل و کنکور زبان
شامل۲ دوره ی ۱و۲ هر ترم ۱۲ جلسه