مکالمه حضوری ترمی
شامل ۴سطح هر سطح ۳ترم ۱۵ جلسه ای.
کل دوره ۱۲ ترم
طول مدت تکمیل تا پیشرفته ۱/۵سال.

مکالمه فشرده حضوری
شامل ۴سطح
مبتدی تا متوسطه ۶ماه
متوسطه تا پیشرفته ۶ ماه