برگزاری دوره های بحث ازاد
یک جلسه در هفته
فقط ۵شنبه ها
۱/۵ساعته